Οι παρόντες όροι χρήσης (στο εξής οι «Όροι Χρήσης») ρυθμίζουν την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας bmdrycleaning.gr και των Υπηρεσιών της «B & M DRY CLEANING» όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στη συνέχεια ενώ σας παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης.

Έκαστος χρήστης των Υπηρεσιών μας μέσω της Ιστοσελίδας bmdrycleaning.gr (εφεξής ο «Χρήστης»), συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν αποδέχεσθε τους Όρους Χρήσης, οφείλετε να απέχετε από κάθε χρήση των Υπηρεσιών της «B & M DRY CLEANING».

Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται από την «B & M DRY CLEANING» και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η «B & M DRY CLEANING» διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους Χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσω σχετικής ανάρτησης στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελούν οι όροι «Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα», οι οποίοι παρατίθενται σε ξεχωριστό κείμενο ώστε να είναι πιο κατανοητοί και ευχερώς προσβάσιμοι στους Χρήστες.

 

  1. ΟΡΙΣΜΟΙ

«B & M DRY CLEANING»: Είναι η Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «B & M DRY CLEANING Ε.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «B & M DRY CLEANING», που εδρεύει στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 6, Δραπετσώνα, Τ.Κ. 18648), Αρ. καταχ. ΓΕΜΗ: 162050807000, AΦΜ 800840826, ΔΟΥ Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής κ. ΒΟΥΡΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της «B & M DRY CLEANING» είναι τα ακόλουθα:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2104131421, 6979957840

Είδη Ιματισμού, ταπήτων και λευκών ειδών: Είναι τα είδη ιματισμού, ταπήτων και λευκών ειδών που παραδίδει ο Πελάτης προς τη «B & M DRY CLEANING» για στεγνό καθάρισμα/πλύσιμο/σιδέρωμα. Ενημέρωση για τα Είδη Ιματισμού, ταπήτων και λευκών ειδών  για τα οποία παρέχονται Υπηρεσίες από την «B & M DRY CLEANING» βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας όσο και στις ιστοσελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα είδη που δεν υπάρχουν σε αυτή την λίστα, εξαιρούνται από τις Υπηρεσίες.

Ιστοσελίδα: Είναι η ιστοσελίδα bmdrycleaning.gr της «B & M DRY CLEANING».

Λογαριασμός: Είναι ο λογαριασμός του Χρήστη που δημιουργείται με την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα, μετά την εκ μέρους του καταχώριση των προσωπικών στοιχείων που του ζητούνται, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Πελάτης: Είναι ο Χρήστης που υποβάλει παραγγελία για Υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας, την οποία αποδέχεται η «B & M DRY CLEANING».

Υπηρεσίες: Είναι οι Υπηρεσίες που παρέχει η «B & M DRY CLEANING», οι οποίες συνίστανται στη λήψη εντολών/παραγγελιών μέσω της Ιστοσελίδας, για τη διεκπεραίωση παραλαβής, συγκέντρωσης και μεταφοράς Ειδών Ιματισμού από τον Πελάτη για στεγνό καθάρισμα/πλύσιμο/σιδέρωμα, και την επιστροφή τους στον Πελάτη μετά την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

  1. ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.1. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας της «B & M DRY CLEANING»– Άδεια Χρήσης

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του λογισμικού, βάσεων δεδομένων, διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, ονομάτων, λογοτύπων, σημάτων, γραφημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων κλπ. (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της «B & M DRY CLEANING» ή/και τρίτων για την οποία η «B & M DRY CLEANING» έχει λάβει άδεια χρήσης, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το Περιεχόμενο, πέραν της λήψης (download) αντιγράφου ή αποσπάσματος για προσωπική μόνο χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Περιεχομένου. Η χρήση του Περιεχομένου στην Ιστοσελίδα  ή τις Υπηρεσίες δεν παρέχει, και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραχώρηση άδειας χρήσης αυτού, εκτός εάν άλλως ρητά ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Υπό την προϋπόθεση τήρησης των Όρων Χρήσης, η «B & M DRY CLEANING» παραχωρεί προς το Χρήστη περιορισμένη, μη-αποκλειστική, μη-μεταβιβάσιμη και ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης προκειμένου να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή στην προσωπική του ηλεκτρονική συσκευή, αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση των Υπηρεσιών της «B & M DRY CLEANING».

2.2. Εγκυρότητα της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής – Περιορισμός ευθύνης

Η «B & M DRY CLEANING» δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της «B & M DRY CLEANING» και τις παρεχόμενες από αυτήν Υπηρεσίες. Η «B & M DRY CLEANING», στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένες καταχωρίσεις που έγιναν εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε τις εντοπίσει.

Παρόλο που η «B & M DRY CLEANING» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες τους θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, αστικά ή ποινικά, για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δύναται να συνίσταται σε απώλεια δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που ενδέχεται να υποστεί Χρήστης ή Πελάτης της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής ή τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτή ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

2.3. Υποχρεώσεις του Χρήστη

2.3.1. Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή όπως προβλέπει ο νόμος και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στο πλαίσιο αυτό, και χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί ότι: α) Θα χρησιμοποιεί την Εφαρμογή και την Ιστοσελίδα για αποκλειστικά προσωπική του χρήση και δεν θα εξουσιοδοτήσει κανέναν τρίτο στη χρήση του Λογαριασμού του.

β) Θα τηρεί με ασφάλεια και μυστικότητα τον προσωπικό κωδικό που δημιουργεί για την πρόσβαση στο Λογαριασμό του και δεν θα τον αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο.

γ) Δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τον Λογαριασμό του σε οποιονδήποτε τρίτο.

δ) Δεν δικαιούται να αντιγράψει ή να διανείμει την Εφαρμογή ή οποιοδήποτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της «B & M DRY CLEANING».

ε) Δεν θα κάνει χρήση της Εφαρμογής ή της Ιστοσελίδας για την αποστολή, κοινοποίηση, δημοσίευση ή μετάδοση, με οποιονδήποτε τρόπο, υλικού ή περιεχομένου το οποίο: i) είναι παράνομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή προκαλεί παράνομη προσβολή ή βλάβη στην «B & M DRY CLEANING» ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ii) προσβάλλει τα χρηστά ήθη, iii) προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου ή για το οποίο ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή συμφωνίες σε ισχύ (ενδεικτικά, εσωτερικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), iv) παραβιάζει οποιουδήποτε είδους ευρεσιτεχνία, σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, v) ενδέχεται να περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλα αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

στ) Δεν θα προβαίνει στη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

2.3.2. Η «B & M DRY CLEANING» διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τη δυνατότητα χρήσης της Εφαρμογής σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις του.

2.4. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε περίπτωση που η Ιστοσελίδα ή η Εφαρμογή παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων (links), αυτό γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Χρήστη, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική και η «B & M DRY CLEANING» δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε τέτοια ιστοσελίδα. Η παραπομπή σε ιστοσελίδες τρίτων δεν συνεπάγεται ούτε υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι η «B & M DRY CLEANING» αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενό τους.

  1. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ

3.1 Χρήση Υπηρεσιών – Εγγραφή Χρήστη

Κατά την είσοδο του Χρήστη στην Εφαρμογή και στην Ιστοσελίδα, του ζητείται η καταχώριση προσωπικών του στοιχείων (ονοματεπώνυμο), καθώς και στοιχείων επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση για την παραλαβή και παράδοση των Ειδών Ιματισμού, κινητό ή/και σταθερό τηλέφωνο, e-mail). Με την καταχώριση των ως άνω στοιχείων από τον Χρήστη, η «B & M DRY CLEANING» δημιουργεί τον προσωπικό Λογαριασμό του Χρήστη, στον οποίο ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση με τον προσωπικό κωδικό που ο ίδιος θα δημιουργήσει. Με την εγγραφή του στην Εφαρμογή/Ιστοσελίδα και τη δημιουργία Λογαριασμού, ο Χρήστης μπορεί να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από αυτή προκειμένου να κάνει χρήση των Υπηρεσιών με ασφαλή τρόπο. Προϋπόθεση για την εγγραφή στην Εφαρμογή/Ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής και των Υπηρεσιών, είναι ο Χρήστης να είναι άνω των 18 ετών.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που καταχωρεί στην Εφαρμογή/Ιστοσελίδα είναι πλήρεις, αληθείς και ακριβείς και εξουσιοδοτεί τη «B & M DRY CLEANING» να τις εξακριβώνει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Η «B & M DRY CLEANING» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή στην Εφαρμογή/Ιστοσελίδα ή την παροχή Υπηρεσιών προς οποιονδήποτε Χρήστη, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την άρνησή της.

3.2 Υποβολή Παραγγελίας – Κατάρτιση σύμβασης

Η «B & M DRY CLEANING» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η Εφαρμογή δεν είναι κατάλληλη ή συμβατή με τον Η/Υ ή την «έξυπνη» ηλεκτρονική συσκευή του Χρήστη. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση της Εφαρμογής μέσω συμβατών με αυτή ηλεκτρονικών συσκευών.

 

3.2.1 Ο Πελάτης συμπληρώνει την Φόρμα Παραγγελίας που περιέχει η Εφαρμογή/Ιστοσελίδα, ορίζοντας την Υπηρεσία που επιθυμεί να του παρασχεθεί (στεγνό καθάρισμα, πλύσιμο, σιδέρωμα) και επιλέγοντας τα Είδη Ιματισμού που επιθυμεί να παραδώσει, τον αριθμό αυτών, την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα (χρονικό πλαίσιο) παραλαβής τους από την «B & M DRY CLEANING», τη διεύθυνση από την οποία θα παραληφθούν, την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα (χρονικό πλαίσιο) επιστροφής τους από τη «B & M DRY CLEANING»και τη διεύθυνση στην οποία αυτά θα παραδοθούν. Η επιλογή της ώρας παράδοσης και παραλαβής Ειδών Ιματισμού γίνεται από τον Χρήστη μεταξύ προκαθορισμένων από την «B & M DRY CLEANING» εναλλακτικών διαθέσιμων χρονικών πλαισίων (slots) ανά ημέρα. Παράλληλα, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει στην Φόρμα Παραγγελίας, ειδικότερες οδηγίες ή υποδείξεις για κάποιο/α από τα Είδη Ιματισμού που επιθυμεί να παραδώσει.

3.2.2 Η χρέωση ανά Είδος Ιματισμού και ανά είδος παρεχόμενης Υπηρεσίας αναφέρεται στη Φόρμα Παραγγελίας. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή και ο αναλογών ΦΠΑ) και είναι αυτές οι οποίες ισχύουν κατά την υποβολή της παραγγελίας. Η «B & M DRY CLEANING» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν επηρεάζει παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί από τον Χρήστη και γίνει αποδεκτές από την «B & M DRY CLEANING», εκτός εάν η αλλαγή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του ΦΠΑ ή στην επιβολή άλλου νόμιμου φόρου, την οποία η «B & M DRY CLEANING» υποχρεούται εκ του νόμου να εφαρμόσει άμεσα.

3.2.3 Πριν από την υποβολή της παραγγελίας γνωστοποιούνται στον Χρήστη οι παρόντες Όροι Χρήσης και ο Χρήστης, για την υποβολή της παραγγελίας του, δηλώνει ότι έλαβε γνώση αυτών, επιλέγοντας την ένδειξη «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης».

3.2.4 Κάθε παραγγελία του Πελάτη ακολουθείται από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της «B & M DRY CLEANING», που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Η ως άνω ηλεκτρονική αλληλογραφία εκ μέρους της «B & M DRY CLEANING», αποτελεί μόνο επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας με το περιεχόμενο που αναφέρεται σε αυτή και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας ή παρίσταται ανάγκη διαφοροποίησης από αυτή, η «B & M DRY CLEANING»ενημερώνει άμεσα τον Πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφίας.

3.3 Πληρωμή

Ένα βήμα πριν την λήψη της επιβεβαίωσης αποδοχής της παραγγελίας, ο Πελάτης καλείται να καταχωρήσει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής του (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης) εκδόσεως αναγνωρισμένου ελληνικού ή αλλοδαπού παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, την οποία αποδέχεται η «B & M DRY CLEANING» ως μέσο εξόφλησης του αντιτίμου των Υπηρεσιών που παρέχει, σύμφωνα με τα σήματα που είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή. Με την λήψη της επιβεβαίωσης αποδοχής της παραγγελίας, γίνεται δέσμευση του αντιτίμου των Υπηρεσιών στην κάρτα του πελάτη. Η χρέωση (εκκαθάριση) γίνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και λίγο πριν την παράδοση της στον Πελάτη. Ο Πελάτης ευθύνεται για την ορθή και ακριβή καταγραφή των στοιχείων της κάρτας και η «B & M DRY CLEANING» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης.

3.4 Τροποποίηση – Ακύρωση Παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη

3.4.1 Ο Πελάτης δικαιούται να τροποποιήσει τα στοιχεία της παραγγελίας του οποιαδήποτε στιγμή πριν την καθορισθείσα ώρα παραλαβής εκ μέρους της «B & M DRY CLEANING» των Ειδών Ιματισμού από τον Πελάτη, αποστέλλοντας ένα ενημερωτικό email στο bandmdrycleaning@gmail.com . Ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής παραγγελίας και το είδος της τροποποίησης, ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση για την οποία ο Πελάτης θα ενημερωθεί και θα κληθεί να συναινέσει κατά την υποβολή της τροποποιητικής παραγγελίας.

3.4.2 Ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία του χωρίς καμία επιβάρυνση έως και 5 ώρες πριν την καθορισθείσα ώρα παραλαβής των Ειδών Ιματισμού από αυτόν. Λαμβανομένης υπόψη της φύσεως των παρεχόμενων Υπηρεσιών και της έκτασης του προγραμματισμού που απαιτείται εκ μέρους της «B & M DRY CLEANING» για την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεσή τους, ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης (ήτοι τουλάχιστον 5 ώρες πριν την παραλαβή των Ειδών Ιματισμού) ακύρωσης της παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη, προβλέπεται χρέωση ίση με το ελάχιστο αντίτιμο μιας παραγγελίας όπως αυτό ορίζεται από την Εταιρεία.

3.4.3 Ο Πελάτης αναγνωρίζει, συγκατατίθεται και αποδέχεται ρητά ότι, λόγω της φύσης τους, οι παρεχόμενες εκ μέρους της «B & M DRY CLEANING» Υπηρεσίες λογίζονται, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και μόνο, ως πλήρως εκτελεσθείσες με την παραλαβή των Ειδών Ιματισμού από τον Πελάτη, και ως εκ τούτου, μετά το χρονικό αυτό σημείο, δεν είναι δυνατή η ακύρωση της παραγγελίας του.

3.5. Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους της «B & M DRY CLEANING»

3.5.1 Η «B & M DRY CLEANING» δικαιούται να ακυρώσει, ολικά ή μερικά, την παραγγελία του Πελάτη πριν ή μετά την παραλαβή των Ειδών Ιματισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την εκτέλεση των Υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, θεομηνίες, κλπ.

β) Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιο εκ των Ειδών Ιματισμού που παρέλαβε από τον Πελάτη δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, είναι κατεστραμμένο, δεν φέρει καμία πληροφορία για τη σύνθεσή του ή οδηγίες για τον καθαρισμό του και παράλληλα ο Πελάτης δεν έχει παράσχει ή αρνείται (μετά από επικοινωνίας της «B & M DRY CLEANING» με αυτόν) να παράσχει σχετικές οδηγίες ή το είδος ιματισμού περιλαμβάνεται στα είδη για τα οποία η «B & M DRY CLEANING» δεν παρέχει Υπηρεσίες, βάσει της σχετικής λίστας που είναι αναρτημένη στην Εφαρμογή/Ιστοσελίδα.

3.5.2 Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η «B & M DRY CLEANING» ενημερώνει τον Πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία και του επιστρέφει χωρίς χρέωση τα παραδοθέντα Είδη Ιματισμού το συντομότερο δυνατόν.

3.6. Παραλαβή και επιστροφή Ειδών Ιματισμού, Ταπήτων και Λευκών Ειδών

3.6.1 Η «B & M DRY CLEANING» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παραλαβή των Ειδών Ιματισμού, ταπήτων και λευκών ειδών καθώς και για την μετά την παροχή των Υπηρεσιών επιστροφή αυτών στον Πελάτη, κατά τους χρόνους και στις διευθύνσεις που ορίζονται στην επιβεβαιωμένη παραγγελία. Ωστόσο, η «B & M DRY CLEANING» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις οφειλόμενες σε γεγονότα που εκφεύγουν του εύλογου ελέγχου της ιδίας (ενδεικτικά, κυκλοφοριακή συμφόρηση, δυσχέρεια στάθμευσης στην ορισθείσα από τον Πελάτη διεύθυνση παραλαβής/επιστροφής) ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως αυτά ενδεικτικά ορίζονται στον όρο 3.5.1.α. των παρόντων Όρων Χρήσης.

3.6.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι διαθέσιμος στην ορισθείσα διεύθυνση κατά τον ορισθέντα χρόνο παραλαβής ή επιστροφής των Ειδών Ιματισμού, προβλέπεται χρέωση με το ελάχιστο αντίτιμο μιας παραγγελίας που καθορίζεται από την Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η «B & M DRY CLEANING» θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για νέο προγραμματισμό επιστροφής/ παραλαβής, το συντομότερο δυνατό, κατόπιν επικοινωνίας της με τον Πελάτη.

3.6.3 Εάν ο Πελάτης δηλώσει έλλειψη διαθεσιμότητας για την επιστροφή σε αυτόν των Ειδών Ιματισμού του επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής, η «B & M DRY CLEANING» δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξη και την επιστροφή των Ειδών Ιματισμού σε αυτόν. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση η «B & M DRY CLEANING» θα προβαίνει στην χρέωση της παραγγελίας.

3.6.4 Κατά την παραλαβή των Ειδών Ιματισμού, ταπήτων και λευκών ειδών ο Πελάτης υπογράφει Έντυπο Παράδοσης της «B & M DRY CLEANING» για τα Είδη Ιματισμού, ταπήτων και λευκών ειδών που παραδίδει σε αυτή, επί του οποίου αναγράφεται ο αριθμός της παραγγελίας και τα στοιχεία της παραγγελίας, καθώς και ειδικότερες οδηγίες του Πελάτη, εφόσον το επιθυμεί. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο παραδίδει τα Είδη Ιματισμού για λογαριασμό του Πελάτη, ο Πελάτης δηλώνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την υπογραφή του Εντύπου Παράδοσης και για τη συμπλήρωση σε αυτό τυχόν ειδικότερων οδηγιών του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ, αφενός, του περιεχομένου της ηλεκτρονικά υποβληθείσας (και επιβεβαιωμένης) παραγγελίας και, αφετέρου, του υπογεγραμμένου Εντύπου Παράδοσης, θα υπερισχύει το τελευταίο.

3.7. Εκτέλεση των Υπηρεσιών / Ευθύνη

 

3.7.1 Η «B & M DRY CLEANING» αναλαμβάνει για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαρισμού, πλυσίματος, σιδερώματος και φύλαξης ειδών ιματισμού, ταπήτων και λευκών ειδών.

3.7.2 Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι Υπηρεσίες καθαρισμού, πλυσίματος και σιδερώματος εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των Ειδών Ιματισμού που παραδίδει στη «B & M DRY CLEANING», εκτός εάν ο Πελάτης, είτε κατά την υποβολή της παραγγελίας του είτε κατά την παράδοση, δώσει εγγράφως διαφορετικές οδηγίες. Εάν το Είδος Ιματισμού υποστεί βλάβη παρά την ακριβή τήρηση των ανωτέρω οδηγιών η «B & M DRY CLEANING» δεν φέρει καμία ευθύνη.

Σε περίπτωση που κάποιο Είδος Ιματισμού  δεν φέρει ετικέτα, ο Πελάτης αποδέχεται ότι αυτό θα καθαριστεί με στεγνό καθάρισμα με τα συνηθισμένα υγρά καθαρισμού που είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές. Ο Πελάτης έχει, σε κάθε περίπτωση, τη δυνατότητα να αναγράψει διαφορετικές οδηγίες καθαρισμού είτε στην παραγγελία του είτε στο Έντυπο Παράδοσης, αναλαμβάνοντας τη σχετική ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ή καταστροφή που ενδέχεται να προκληθεί στο Είδος Ιματισμού του.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η «B & M DRY CLEANING» δεν φέρει ευθύνη για χρώματα που ξεβάφουν, ξεθωριάζουν ή αλλοιώνονται με τη χρήση των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές υγρών καθαρισμού, εκτός εάν το Είδος Ιματισμού φέρει ετικέτα που απαγορεύει το στεγνό καθάρισμα.

Ο Πελάτης δηλώνει, αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι κάθε υπηρεσία σχετική με τον καθαρισμό Ειδών Ιματισμού, ενέχει τον κίνδυνο στενέματος του είδους μέχρι και 5% περίπου, ανάλογα με το ύφασμα.

3.7.3 Ο Πελάτης οφείλει πριν την παράδοση των Ειδών Ιματισμού στη «B & M DRY CLEANING», να έχει αφαιρέσει τυχόν χρήματα, κοσμήματα, καρφίτσες, στυλό ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να βρίσκονται μέσα σε αυτά. Η «B & M DRY CLEANING» δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια, φθορά ή καταστροφή χρημάτων ή άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να έχουν παραμείνει στα Είδη Ιματισμού που της παραδόθηκαν ούτε για την τυχόν ζημία ή καταστροφή του Είδους Ιματισμού εξαιτίας αντικειμένου που παρέμεινε σε αυτά.

3.7.4 Σε περίπτωση απώλειας, ζημίας ή καταστροφής Είδους Ιματισμού, τάπητα ή άλλου είδους από υπαιτιότητα της «B & M DRY CLEANING», η αποζημίωση του Πελάτη δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπλάσιο της αξίας καθαρισμού του.

3.7.5 Η «B & M DRY CLEANING» δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης παραγγελίας, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει καταχωρήσει πλήρη, ακριβή ή αληθή στοιχεία της διεύθυνσής του στην παραγγελία του ή δεν είναι διαθέσιμος κατά τον ορισθέντα χρόνο παραλαβής ή επιστροφής ειδών ιματισμού.

3.7.6 Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των Ειδών Ιματισμού, ταπήτων και λευκών ειδών κατά την επιστροφή τους σε αυτόν από τον «B & M DRY CLEANING». Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ότι δεν του επεστράφησαν όλα τα Είδη Ιματισμού, οι τάπητες ή τα λευκά είδη που είχαν παραληφθεί από αυτόν, οφείλει να ενημερώσει την «B & M DRY CLEANING» άμεσα, και πάντως εντός προθεσμίας 7 ημερών από την εκ μέρους του παραλαβή της οικείας παραγγελίας.

  1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ του Πελάτη και της «B & M DRY CLEANING» συναλλαγή, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Sparklean, στο e-mail [email protected]. Η «B & M DRY CLEANING» θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς προς το συμφέρον του Πελάτη, αλλά αν δεν επιτευχθεί η επίλυση αυτής, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/, η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» ( www.synigoroskatanaloti.gr). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ενημερωθείτε για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/YA-oik31619-2017-CoC-eCommerce.pdf